Sage ERP X3

[ 3677 主题 / 3055 回复 ]

版块介绍: Sage X3 ERP 产品社区

版主: anne.yao

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  请教:X3中导入一个帐套后为何运行出错?! Helen 2007-10-13 1/3438 Jerry.huang 2007-10-13 01:19
  呼叫Jerry! SHANIAOYIREN 2007-9-28 7/4450 Jerry.huang 2007-10-13 01:18
  请教一下SAGE比国内软件有哪些优势! SHANIAOYIREN 2007-9-28 5/4741 Jerry.huang 2007-10-11 05:35
  关于单据编号的问题 wxwzy 2007-9-29 1/3434 Jerry.huang 2007-10-1 04:56
  X3 V5 版本到国内了,9/17号我能拿到试用版 Jerry.huang 2007-9-17 2/3539 Jerry.huang 2007-10-1 04:46
  听说X3 V5问世?  ...23 xpx1290 2007-7-26 21/10915 Jerry.huang 2007-10-1 04:40
  请教:X3建立新目录失败问题 WXGYJ 2007-9-24 4/3812 Jerry.huang 2007-9-28 17:30
  请教:已发货(装运审核),未开发票的退货怎么做 WXGYJ 2007-9-26 2/3708 Jerry.huang 2007-9-27 19:10
  恭祝大家,中秋快乐! WXGYJ 2007-9-26 1/3467 Jerry.huang 2007-9-27 17:43
  请教一下 pancx1985 2007-9-19 3/3443 Jerry.huang 2007-9-25 01:28
  ERP st01935909 2007-9-23 1/3060 Jerry.huang 2007-9-24 05:02
  论坛的RSS订阅程序有错误 china1 2007-9-7 4/3460 Jerry.huang 2007-9-17 06:54
  如何拿到产品安装程序? f2711 2007-9-10 1/3363 Jerry.huang 2007-9-10 18:40
  安装中碰到的问题 jiu 2007-9-4 3/3287 Jerry.huang 2007-9-5 00:37
  欢乐的Sage DAY Jerry.huang 2007-9-2 4/3331 Jerry.huang 2007-9-2 08:47
  产品模块固定在一个位置  ...2 xpx1290 2007-7-11 15/6815 Jerry.huang 2007-9-2 08:31
  质量控制_已归档无法正常打开 xpx1290 2007-8-24 1/4100 Jerry.huang 2007-8-29 21:42
  求助 山水人间 2007-8-23 1/3884 Jerry.huang 2007-8-24 06:32
  我来报到了-aaron.li aaron 2007-8-16 1/3684 Jerry.huang 2007-8-20 17:49
  请帮个忙:传个X3的帮助文档,谢谢 kusoft 2007-8-16 3/3710 Jerry.huang 2007-8-20 17:46