Sage ERP X3

[ 3501 主题 / 3055 回复 ]

版块介绍: Sage X3 ERP 产品社区

版主: lynn.yu

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [KB 46474功能解说] 在打开包含图形的功能时,报错:“语法错误----> include.js” lynn.yu 2021-6-28 0/323 lynn.yu 2021-6-28 17:24
  [KB 18641功能解说] 在运行存货会计接口时,报错 lynn.yu 2021-6-28 0/345 lynn.yu 2021-6-28 17:23
  [KB 84971功能解说] 报错:“语法错误:(非法字符) lynn.yu 2021-6-25 0/508 lynn.yu 2021-6-25 14:11
  [KB 44233功能解说] 如何停用一个销售代表? lynn.yu 2021-6-25 0/304 lynn.yu 2021-6-25 14:09
  [V11功能解说] 在Sage X3中,如何用类的概念在定制字段中保存数据 图片附件 lynn.yu 2021-6-24 0/303 lynn.yu 2021-6-24 17:29
  [V12功能解说] 在产品种类上如何设置默认库位和库位类型 图片附件 lynn.yu 2021-6-24 0/309 lynn.yu 2021-6-24 17:28
  版本说明 2021 R2(V12.0.26)-变化-平台 lynn.yu 2021-6-4 0/471 lynn.yu 2021-6-4 16:36
  版本说明 2021 R2(V12.0.26)-变化-生产/项目管理模块 lynn.yu 2021-6-4 0/430 lynn.yu 2021-6-4 16:33
  版本说明 2021 R2(V12.0.26)-变化-财务/分销模块 lynn.yu 2021-6-4 0/428 lynn.yu 2021-6-4 16:31
  版本说明 2021 R2(V12.0.26)-变化-合规性 lynn.yu 2021-6-4 0/435 lynn.yu 2021-6-4 16:29
  版本说明 2021 R2(V12.0.26)-新功能-平台 lynn.yu 2021-6-4 0/394 lynn.yu 2021-6-4 16:26
  版本说明 2021 R2(V12.0.26)-新功能-项目管理模块 lynn.yu 2021-6-4 0/420 lynn.yu 2021-6-4 16:25
  版本说明 2021 R2(V12.0.26)-新功能-生产模块 lynn.yu 2021-6-4 0/425 lynn.yu 2021-6-4 16:24
  版本说明 2021 R2(V12.0.26)-新功能-分销模块 lynn.yu 2021-6-4 0/403 lynn.yu 2021-6-4 16:23
  版本说明 2021 R2(V12.0.26)-新功能-财务模块(3) lynn.yu 2021-6-4 0/402 lynn.yu 2021-6-4 16:21
  版本说明 2021 R2(V12.0.26)-新功能-财务模块(2) lynn.yu 2021-6-4 0/424 lynn.yu 2021-6-4 16:20
  版本说明 2021 R2(V12.0.26)-新功能-财务模块(1) lynn.yu 2021-6-4 0/415 lynn.yu 2021-6-4 16:18
  版本说明 2021 R2(V12.0.26)-新功能-合规性(3) lynn.yu 2021-6-4 0/409 lynn.yu 2021-6-4 16:15
  版本说明 2021 R2(V12.0.26)-新功能-合规性(2) lynn.yu 2021-6-4 0/385 lynn.yu 2021-6-4 16:13
  版本说明 2021 R2(V12.0.26)-新功能-合规性(1) lynn.yu 2021-6-4 0/391 lynn.yu 2021-6-4 16:12