Sage ERP X3

[ 4374 主题 / 3060 回复 ]

版块介绍: Sage X3 ERP 产品社区

版主: anne.yao

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
本版置顶   免配置实现X3客户端对服务器online help调用 附件  ...2 chrise 2013-1-8 16/42093 joyce.ju 2018-8-30 11:18
  版块主题   
  Sage ERP X3中的员工费用处理 图片附件 精华 1 lynn.yu 2014-7-2 6/10296 windy.zheng 2015-1-30 08:56
  Sage ERP X3 V6.5 patch26-28 发布 附件 精华 1 lynn.yu 2014-7-4 7/10286 windy.zheng 2014-10-16 10:36
  管理成败在于细节--Sage ERP X3功能特点系列--三向匹配 图片附件 精华 1 lynn.yu 2014-7-30 0/7292 lynn.yu 2014-7-30 15:28
Sage ERP X3 V6.5 patch25 发布 附件 精华 1 lynn.yu 2014-7-4 0/6327 lynn.yu 2014-7-4 14:54
  X3中文功能手册--进销存部分 5月有更新 精华 1  ...2 nana 2008-1-11 10/29293 czhang1982 2013-4-25 17:41
  X3中文功能手册-- 财务 精华 1 nana 2008-1-11 7/14280 linda 2013-1-11 16:34
  X3的预算功能设置手册(下载) 精华 1  ...2 Jerry.huang 2007-7-10 12/24536 df34fdf4 2009-4-15 11:36
  crystal report(supplied by liya) 精华 1  ...2 nana 2008-1-18 12/22680 Daniel 2009-1-20 00:47
  X3中文功能手册--生产部分 精华 1 nana 2008-1-11 2/10256 simon482 2009-1-13 21:15
  补丁由技术支持部统一发布,此后论坛上不再发布新的 补丁 精华 1  ...2 LiYa 2008-7-11 13/25218 hzzxzqq 2008-12-11 18:13
  X3中文功能手册--基础数据 2008-8 有更新 精华 1 nana 2008-1-11 4/11922 windy.zheng 2008-9-16 16:58
  X3系统与用友(U8\NC)金蝶(K3/EAS)产品的主要区别 精华 1  ...23456..7 aaron 2007-8-18 63/97703 guohtang 2008-8-27 00:45
  X3中文功能手册--安装与维护开发 精华 1 nana 2008-1-11 8/12810 LiYa 2008-8-8 21:41
  X3 pk SBO(video)---supplied by&#3 精华 1 nana 2008-1-17 0/10438 nana 2008-3-27 02:16