Sage ERP X3

[ 3639 主题 / 3055 回复 ]

版块介绍: Sage X3 ERP 产品社区

版主: anne.yao

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [赛捷视点] 企业应该如何利用技术来管理绩效 图片附件 anne.yao 2022-4-18 0/215 anne.yao 2022-4-18 12:25
  [赛捷视点] 实施ERP的3大理由 图片附件 anne.yao 2022-4-18 0/214 anne.yao 2022-4-18 12:23
  [赛捷视点] 企业领导如何消除对数字化转型的恐惧 图片附件 anne.yao 2022-4-18 0/226 anne.yao 2022-4-18 12:21
  [赛捷视点] 新常态:混合工作模式意味着要更加关注终端安全 图片附件 anne.yao 2022-4-18 0/245 anne.yao 2022-4-18 12:19
  [赛捷视点] 医疗用品和设备制造业的五大挑战 图片附件 anne.yao 2022-4-18 0/194 anne.yao 2022-4-18 12:17
  [赛捷视点] 下一代企业管理软件的业务需求 图片附件 anne.yao 2022-4-18 0/231 anne.yao 2022-4-18 12:11
  [赛捷视点] 正确的云建筑软件助力您的企业走向成功 图片附件 anne.yao 2022-4-18 0/209 anne.yao 2022-4-18 11:33
  [赛捷视点] 为何生产订单和追踪功能对医疗用品和设备行业至关重要? 图片附件 anne.yao 2022-4-18 0/207 anne.yao 2022-4-18 11:31
  版本说明 2022 R1(V12.0.29)-变化-自动化测试平台 anne.yao 2022-4-14 0/228 anne.yao 2022-4-14 10:55
  版本说明 2022 R1(V12.0.29)-变化-平台(3) anne.yao 2022-4-14 0/230 anne.yao 2022-4-14 10:54
  版本说明 2022 R1(V12.0.29)-变化-平台(2) anne.yao 2022-4-14 0/225 anne.yao 2022-4-14 10:51
  版本说明 2022 R1(V12.0.29)-变化-平台(1) anne.yao 2022-4-14 0/225 anne.yao 2022-4-14 10:49
  版本说明 2022 R1(V12.0.29)-变化-GraphQL API anne.yao 2022-4-14 0/195 anne.yao 2022-4-14 10:47
  版本说明 2022 R1(V12.0.29)-变化-分销模块/生产模块/项目管理 anne.yao 2022-4-14 0/229 anne.yao 2022-4-14 10:45
  版本说明 2022 R1(V12.0.29)-变化-财务模块(2) anne.yao 2022-4-14 0/230 anne.yao 2022-4-14 10:43
  版本说明 2022 R1(V12.0.29)-变化-财务模块(1) anne.yao 2022-4-14 0/244 anne.yao 2022-4-14 10:42
  版本说明 2022 R1(V12.0.29)-变化-合规性(2) anne.yao 2022-4-14 0/65 anne.yao 2022-4-14 10:40
  版本说明 2022 R1(V12.0.29)-变化-合规性(1) anne.yao 2022-4-14 0/71 anne.yao 2022-4-14 10:38
  版本说明 2022 R1(V12.0.29)-新特性-平台/自动化测试平台 anne.yao 2022-4-11 0/97 anne.yao 2022-4-11 15:13
  版本说明 2022 R1(V12.0.29)-新特性-GraphQL API(4) anne.yao 2022-4-11 0/71 anne.yao 2022-4-11 15:13