Sage ERP X3

[ 4090 主题 / 3056 回复 ]

版块介绍: Sage X3 ERP 产品社区

版主: anne.yao

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  登录时间很长问题 zchboe 2013-3-28 2/2306 xpx1290 昨天 13:05
  [赛捷视点] 制药公司如何通过实施ERP解决产品质量的问题(第一部分) 图片附件 anne.yao 2023-8-24 0/100 anne.yao 2023-8-24 11:02
  版本说明 2023 R1(V12.0.33)-新特性-自动化测试平台(2) anne.yao 2023-9-5 0/81 anne.yao 2023-9-5 11:31
  版本说明 2023 R1(V12.0.33)-新特性-自动化测试平台(3) anne.yao 2023-9-5 0/84 anne.yao 2023-9-5 11:38
  版本说明 2023 R1(V12.0.33)-变化-合规性/财务模块(1) anne.yao 2023-9-5 0/82 anne.yao 2023-9-5 11:45
  版本说明 2023 R1(V12.0.33)-变化-财务模块(2) anne.yao 2023-9-5 0/83 anne.yao 2023-9-5 14:05
  版本说明 2023 R1(V12.0.33)-变化-财务模块(3) anne.yao 2023-9-5 0/73 anne.yao 2023-9-5 14:07
  版本说明 2023 R1(V12.0.33)-变化-分销模块/生产模块/项目管理/GraphQL API anne.yao 2023-9-5 0/58 anne.yao 2023-9-5 14:10
  版本说明 2023 R1(V12.0.33)-变化-平台(1) anne.yao 2023-9-5 0/60 anne.yao 2023-9-5 14:18
  版本说明 2023 R1(V12.0.33)-变化-平台(2) anne.yao 2023-9-5 0/81 anne.yao 2023-9-5 14:19
  版本说明 2023 R1(V12.0.33)-变化-平台(3) anne.yao 2023-9-5 0/74 anne.yao 2023-9-5 14:20
  版本说明 2023 R1(V12.0.33)-变化-自动化测试平台(1) anne.yao 2023-9-5 0/72 anne.yao 2023-9-5 14:23
  版本说明 2023 R1(V12.0.33)-变化-自动化测试平台(2) anne.yao 2023-9-5 0/102 anne.yao 2023-9-5 14:24
  版本说明 2023 R1(V12.0.33)-新特性-平台/自动化测试平台(1) anne.yao 2023-9-5 0/93 anne.yao 2023-9-5 11:27
  版本说明 2023 R1(V12.0.33)-新特性-GraphQL API anne.yao 2023-9-5 0/83 anne.yao 2023-9-5 11:20
  版本说明 2023 R1(V12.0.33)-新特性-项目管理 anne.yao 2023-9-5 0/71 anne.yao 2023-9-5 11:17
  [赛捷视点] 制药公司如何通过实施ERP解决产品质量的问题(第二部分) 图片附件 anne.yao 2023-8-24 0/90 anne.yao 2023-8-24 11:07
  [赛捷视点] 制药公司如何通过实施ERP解决产品质量的问题(第三部分) anne.yao 2023-8-24 0/102 anne.yao 2023-8-24 11:13
  [KB89996功能解说] 报错:“未授权多行订单” anne.yao 2023-8-29 0/60 anne.yao 2023-8-29 17:29
  [KB92610功能解说] 循环盘点选择以及可用库存 anne.yao 2023-8-29 0/58 anne.yao 2023-8-29 17:39