Sage ERP X3

[ 4180 主题 / 3059 回复 ]

版块介绍: Sage X3 ERP 产品社区

版主: anne.yao

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [KB222924350018553功能解说] 如何将数据从一个账套复制到另一个账套? anne.yao 2023-12-5 0/17 anne.yao 4 天前 16:44
  [赛捷视点] 什么是Invoice号?(第三部分) anne.yao 2023-12-5 0/21 anne.yao 4 天前 17:43
  [赛捷视点] 什么是Invoice号?(第二部分) anne.yao 2023-12-5 0/11 anne.yao 4 天前 17:37
  [赛捷视点] 什么是Invoice号?(第一部分) anne.yao 2023-12-5 0/17 anne.yao 4 天前 17:32
  [KB220924860111158功能解说] 无法删除准备计划和领料单 anne.yao 2023-12-5 0/12 anne.yao 4 天前 17:18
  [KB221924660118590功能解说] 报错:字段DEFLOC(XXXX):导入时记录不存在 anne.yao 2023-12-5 0/15 anne.yao 4 天前 17:17
  [KB221924660118667功能解说] V12P32 Syracuse迁移工具缺少文件 anne.yao 2023-12-5 0/17 anne.yao 4 天前 17:15
  [KB222924550020358功能解说] 删除采购收货与关闭采购订单收货之间有什么区别? anne.yao 2023-12-5 0/22 anne.yao 4 天前 17:12
  [KB224924450060390功能解说] 我无法删除销售订单 anne.yao 2023-12-5 0/20 anne.yao 4 天前 17:09
  [KB224924850075444功能解说] 如何在功能策略中添加功能 anne.yao 2023-12-5 0/20 anne.yao 4 天前 16:58
  [KB225924550091838功能解说] INVREFDAT参数忽略了设置,使用当前日期作为日期 anne.yao 2023-12-5 0/20 anne.yao 4 天前 16:52
  [KB230718121806583功能解说] 创建新模板时,如何知道哪些字段是必填字段? anne.yao 2023-12-5 0/23 anne.yao 4 天前 16:46
  [KB224924650068400功能解说] 我的批次号不正确,如何更改? anne.yao 2023-12-8 0/2 anne.yao 昨天 18:07