Sage ERP X3

[ 4269 主题 / 3059 回复 ]

版块介绍: Sage X3 ERP 产品社区

版主: anne.yao

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [KB221924460115609功能解说] 报错:安装新语言后,用户会话崩溃 anne.yao 2024-1-17 0/267 anne.yao 2024-1-17 17:06
  [KB224924450060754功能解说] 什么是导入/导出模板? anne.yao 2024-1-23 0/346 anne.yao 2024-1-23 14:21
  [赛捷视点] ERP如何为订阅业务提供支持,赋能循环收入模式?(第一部分) anne.yao 2024-1-23 0/330 anne.yao 2024-1-23 14:40
  [赛捷视点] ERP如何为订阅业务提供支持,赋能循环收入模式?(第二部分) anne.yao 2024-1-23 0/309 anne.yao 2024-1-23 14:44
  [赛捷视点] ERP如何为订阅业务提供支持,赋能循环收入模式?(第三部分) anne.yao 2024-1-23 0/350 anne.yao 2024-1-23 14:46
  [赛捷视点] 什么是营业利润率?(第一部分) anne.yao 2024-1-23 0/354 anne.yao 2024-1-23 14:58
  [赛捷视点] 什么是营业利润率?(第二部分) anne.yao 2024-1-23 0/362 anne.yao 2024-1-23 15:01
  [赛捷视点] 什么是营业利润率?(第三部分) anne.yao 2024-1-23 0/350 anne.yao 2024-1-23 15:03
  [赛捷视点] 生产成本——公式以及如何计算?(第一部分) anne.yao 2024-1-31 0/302 anne.yao 2024-1-31 16:18
  [赛捷视点] 生产成本——公式以及如何计算?(第二部分) anne.yao 2024-1-31 0/281 anne.yao 2024-1-31 16:22
  [赛捷视点] 生产成本——公式以及如何计算?(第三部分) anne.yao 2024-1-31 0/289 anne.yao 2024-1-31 16:26
  [KB220924760108903功能解说] 系统错误:of_fsq打开失败-文件上传 anne.yao 2024-1-23 0/286 anne.yao 2024-1-23 10:57
  [KB224924150050182功能解说] 打印会计科目表时缺少会计科目 anne.yao 2024-1-23 0/337 anne.yao 2024-1-23 10:23
  [KB221924660118432功能解说] 产品描述更新未反映在BOM描述中 anne.yao 2024-1-22 0/270 anne.yao 2024-1-22 11:45
  [KB221924460115771功能解说] 导入时报错:字段XPOSCOD:格式错误 anne.yao 2024-1-17 0/209 anne.yao 2024-1-17 17:09
  [KB225924450087860功能解说] 批次服务器被标记为运行中,但未考虑账套层级的任务 anne.yao 2024-1-18 0/261 anne.yao 2024-1-18 16:34
  [KB221924460115958功能解说] 如何在X3中实现日期格式DD-MMM-YYYY anne.yao 2024-1-18 0/275 anne.yao 2024-1-18 16:42
  [KB221924560116441功能解说] 创建新的解决方案时报错 anne.yao 2024-1-19 0/248 anne.yao 2024-1-19 15:45
  [KB221924660118204功能解说] 导入订单的新采购Invoice时无法导入DISCRGVAL字段 anne.yao 2024-1-19 0/266 anne.yao 2024-1-19 16:17
  [KB222924750022201功能解说] 消息:“未审核所选项” anne.yao 2024-1-19 0/318 anne.yao 2024-1-19 16:56